Cách giải bài sếp thành 21 câu có nghĩ với 5 chữ!

Bạn có viết được 21 câu hỏi với 5 chữ :Nó, bảo, sao, đến, không

Câu trả lời:

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/09/daicogia3_2oo33sgl5hl6a.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2017/08/09/bao-1_2oo33sgksjq0l.jpg


Cụ thể:

1. Sao nó bảo không đến?

2. Sao bảo nó không đến?

3. Sao nó không bảo đến?

4. Sao không đến bảo nó?

5. Sao? Đến bảo nó không?

6. Sao? Bảo nó đến không?

7. Nó đến sao không bảo?

8. Nó đến không bảo sao?

9. Nó đến bảo không sao?

10. Nó bảo sao không đến?

11. Nó đến, bảo sao không?

12. Nó bảo đến không sao?

13. Nó bảo không đến sao?

14. Nó không bảo, sao đến?

15. Nó không bảo đến sao?

16. Nó không đến bảo sao?

17. Bảo nó sao không đến?

18. Bảo nó: Đến không sao?

19. Bảo nó không đến sao?

20. Bảo nó đến, sao không?

21. Bảo sao nó không đến?
0 bình luận
Bạn có thể quan tâm
<>
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?