Bau cu Tong thong Phap.

Champione GoldenChampione Golden

08/05/2017/0

Chau Au van de cao gia tri ket noi va huong toi nhan van cua con nguoi. Cuoc bau cu Tong thong Phap da ket thuc voi thang loi cua ung cu vien Macron voi ty le phieu bau tren 64 phan tram tinh den thoi diem nay. Nhu vay Chau Au se van la mot Liem minh vung chac va tien toi tuong lai. Nuoc Phap va Duc se van la dau tau cho ca mot he thong chinh tri cung nhu kinh te cua Lien minh. Xin chuc mung!
Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?