1. Pé Tít 88
  2. 8_chuyện_thiên_hạ
  3. 8_chuyện_thiên_hạ
  4. Pé Tít 88
  5. mod_dung_ban_em
  6. 8_chuyện_thiên_hạ
  7. Cola Cola
  8. Puka hấp