1. Puka hấp
  2. Pé Tít 88
  3. Saint Dain
  4. Bánh mì thịt
  5. Lelubu