1. Chúc Chi Trần
  2. Puka hấp
  3. Nobita
  4. Đỗ Võ Tộc