1. Bác Ba Phi

   

  Ngày đăng: 19/02/2014

  Đủ kiểu ảnh chế Mình Yêu Nhau Đi - Bích Phương


  :p:p:p & Em đã có gấu các pác ạ


  :):):):) Thanh niên cứng quá


  :cool::cool::cool::cool: Yêu nhau để làm gì


  :oops::oops::oops::oops: Định lừa tình anh mày à


  :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes: Em đã thử và đã thành công!!!

Ngày đăng: 19/02/2014
Draft saved Draft deleted